מושגים כלליים לגבי חשבון המים

צריכת מים

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לאפשר נגישות מירבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב.

צריכה מחויבת במד דירתי (מד משויך)

הצריכה המחויבת במד מים דירתי משקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות). לצריכה זו תתווסף צריכה משותפת.

צריכה משותפת (הפרשי מדידה)

נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי לעומת מדידת סך מדי המים הדירתיים. במגזר המגורים הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית כצריכה לכל דבר. הסיבות לצריכה משותפת מגוונות, השכיחות שביניהן: נזילות בצנרת הראשית, ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי שטיפה או השקיה.

אחריות על רשת המים

התאגיד אחראי על רשת המים העירונית עד למד המים הכללי, ובבתים פרטיים עד למד המים הפרטי. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הלקוח לרבות אבדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

חישוב חשבון המים

תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים שהיא רשות סטטוטורית של המדינה. סכום החיוב הנו המכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.

תעריפי המים

עפ"י כללי תאגידי מים וביוב, החל מתאריך 01/07/2011 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים: תעריף מוזל (ראה תעריף 1) ותעריף גבוה (ראה תעריף 2). התעריף המוזל מתייחס לכמות של 3.5 מ"ק ראשונים לחודש כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.
עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף 2 לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
למידע נוסף על תעריפי המים: www.water.gov.il

מספר נפשות מוכר

מספר נפשות מוכר הנו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת דיור של צרכן המים, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. טפסים להצהרה על מס' נפשות קיימים במשרדי התאגיד או באתר האינטרנט שלו. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מס' נפשות – יחושב חשבון המים שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

אגרת ביוב

אגרת הביוב לצרכני המים כלולה כבר בתוך אגרת המים שצוינה לעיל ועל כן איננה מוצגת בחשבון המים. צרכנים ספציפיים המקבלים רק שירותי ביוב מהתאגיד, יחויבו באגרת ביוב עפ"י כללי תאגידי המים והביוב.

תשלום חשבון המים

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים יחייב תוספת ריבית והצמדה על פי חוק. שימו לב: אי תשלום החשבון יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים.

ערעור על חשבון המים

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון המים יש להגיש לתאגיד המים עד 14 יום מקבלת החשבון, בצירוף קריאת מד המים העדכנית ליום הערעור. ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. הטיפול בערעור על חשבון המים הנו עפ"י ההנחיות הקבועות בתקנות המים וכללי תאגידי מים וביוב. על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001 הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגיד מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.

מען להגשת תלונה

טופס מקוון שיאפשר טיפול מהיר ויעיל בפנייתך

 • דואר אלקטרוני: [email protected]
 • פקס: 03-7605702
 • דואר: יחידת פניות הציבור, רשות המים, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021

פירוט המושגים בחשבון המים

 • זיהוי מים
  • מספר הנועד לזהות את מד המים הפרטי של התושב מתוך מערכת מדי המים של הבניין בו הוא מתגורר.
 • מספר הנכס
  • תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתואמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.
 • מספר מד מים
  • מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים. המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח במערכת המחשוב של התאגיד כך אנו יכולים לדעת מהי ההיסטוריה של מד המים, והתושב יכול לוודא שאכן מספר מד המים המופיע בחשבון הוא המספר המופיע במד המים שלו.
 • תיאור השימוש
  • קוד המסווג את צרכי השימוש שנעשו במים – עסקי, פרטי, צריכה על פי הקצבה למספר נפשות, השקייה וכו'.
 • תאריך הקריאה
  • התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת בקו"בים).
 • קריאה קודמת
  • נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.
 • קריאה נוכחית
  • נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.
 • תוספת לצריכה
  • מציין האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים. לדוגמא, במקרים בהם מד המים עצר או הוחלף – בפרק הזמן שבין הקריאה הנוכחית לקודמת מציינת התוספת לצריכה את הכמות שנקראה במד המים הישן.
 • קוד הערכה
  • מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכו'. הערכה מצויינת בספרה 1.
 • צריכה ביתית
  • צריכת המים הפרטית של יחידת הדיור במונחי מ"ק מים לתקופת החשבון. מחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת.
 • צריכה משותפת (הפרשי מדידה)
  • צריכת המים המשותפת לכלל דיירי הבית המשותף. הצריכה הכוללת של הבניין נמדדת על ידי מד מים כללי המותקן בכל בניין. הצריכה הפרטית של כל דייר נמדדת על ידי מדי מים אישיים השייכים לכל אחת מהדירות. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדי הצריכות הפרטיות מסך כמות הצריכה שנמדדה במד הכללי.
  • בהתאם לחוק, הצריכה המשותפת מחולקת בין יחידות הדיור וחלק יחסי מתווסף לצריכה הדירתית כצריכה פרטית לכל דבר. החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.
 • תקופת חשבון
  • חשבונות המים נשלחים לבתי התושבים אחת לחודשיים. כל משלוח שכזה מוגדר כתקופה.
 • ישנן שש תקופות:
  • תקופה 1: נובמבר – דצמבר
  • תקופה 2: ינואר – פברואר
  • תקופה 3: מרץ – אפריל
  • תקופה 4: מאי – יוני
  • תקופה 5: יולי – אוגוסט
  • תקופה 6: ספטמבר – אוקטובר
 • פירוט מחירים
  • פירוט של כל מדרגות המחירים לפיהן מחויב הלקוח.
  • ישנם תעריפים שונים לצריכה שונה – מגורים, עסקים, תעשייה וגינון.המחירים מצויינים בחשבון ללא מע"מ.
 • מספר שובר (ספח)
  • המספר המזהה של החשבונית במערכת.
  • נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.