הסכמה לתנאי אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי קריאת מד המים בנכס תואמת לרשום מעלה. אי לכך, יש לתקן את חיובי המים בהתאם להצהרתי. (חובה) שדה חובה