ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
כל השירותים במספר אחד:
תפריט

הסבר על הליך בירור תקופתי

בהתאם לכללים חדשים שפורסמו במהלך השנה (כללי תאגיד המים (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה)) נקבע כי צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי וזאת לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב וזאת אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

להלן שלבי ברור הפנייה כפי שהגדיר המחוקק:

1. על התושב להפנות בקשה לעריכת בירור לפי נוסח שהוגדר בכללים (מצ"ב).

2. קיבלה חברה בקשה לעריכת בירור, עליה לערוך מספר בדיקות ואימותים בהתאם לרשום במחשבי החברה לרבות תאריך התקנת המד, האם בוצעה קריאה/הערכה וכו'.

3. על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו.

4. רשאי צרכן לדרוש מחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור ובכפוף לתשלום אגרה בעד עריכת בדיקות נוספות (עבור מד מים דירתי שכיח "3/4 – 156.67 ₪ ועבור מד הגדול מ "3/4 – 424.7 ₪), לבצע בדיקות נוספת (מדובר בבדיקות בשטח לרבות בדיקה להצלבה, איכות התקנת מד המים, ועוד).

5. בהתאם לכללים הללו על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור נוסף ותשלום האגרה, על תוצאות הבדיקות (בשטח) שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו וכן את זכותו של המבקש לערער על ממצאי הבדיקות בפני רשות המים.

הכללים מגדירים את המקרים בהם תוחזר למבקש אגרת הבדיקות הנוספות (עקרונית בכל מקרה בו תאגיד המים אחראי לקריאה החריגה).

לנוחיותכם מצ"ב טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

את הטופס ניתן:
1. לשלוח בדואר – לכבוד תאגיד מים ת.מ.ר בע"מ, רח' סוקולוב 21 רמלה
2. או לפקס מס' 2903939 – 073
3. או לדואר אלקטרוני info@tamarwater.co.il

תושבי הדרום היקרים !

עקב המצב הביטחוני לא תהיה היום קבלת קהל בסניפי הדרום: גדרה בני עיש וקריית מלאכי, ניתן לקבל שירות בסניף רמלה, סוקולוב 21 קומה ב רמלה.
בתקוה לימים טובים ובטוחים.

בברכה ,

תאגיד מים אזורי ת.מ.ר
רמלה,קרית מלאכי,גדרה,בני עי"ש.

תודה

דילוג לתוכן