חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. תאגיד ת.מ.ר אזורי הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ופועל בהתאם לחוק לתקנות ולכללים.

הממונה על חופש המידע בתאגיד: גב' קלרה מסעוד.

אחר מילוי הטופס ותשלום האגרה יש להעביר הבקשה בפקס, מייל או בדואר אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד.

פקס: 073-2903944 דואר: סוקולוב 21, רמלה מייל: [email protected]

אגרות החל מיום 01.11.2021 הסכומים המעודכנים הינם:

(1) אגרת בקשה (תקנה 1) – 20 ₪

(2) אגרת טיפול (תקנה 2) – 31 ₪

(3) אגרת הפקה (תקנה 3(א))

א. לכל עמוד צילום 0.20 ₪

ב. לתקליטור מחשב 2.55 ₪

(4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 153 ₪

פרטי חשבון בנק: בנק לאומי 10 סניף 936 חשבון 11710073